Text member

Go

 

ซูชิโครเชต...
ผู้แต่ง : ิจิฬาพร ยศสาย...
หนังสือเล่มนี้เป็นการสอนถักโครเชต์ในรูปแ...

ราคา 180 บาท

  

 

สวนสัตว์นั...
ผู้แต่ง : จิฬาพร ยศสาย...
หนังสือเล่มนี้เป็นตุ๊กตาถักที่เหมาะกับผู...

ราคา 200 บาท

  

 

ม้วน พับ จ...
ผู้แต่ง : อุมาวดี ทรัพย์สิน...
หนังสือเล่มนี้ได้แสดงรูปแบบการม้วนและการ...

ราคา 175 บาท

  

 

การถักรองเ...
ผู้แต่ง : สุนันท์ ชูนวน...
หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมแบบถักโครเชต์ รอง...

ราคา 175 บาท

  

 

งานตัดเย็บ...
ผู้แต่ง : รจนา เชื้อชม...
หนังสือเล่มนี้นำเสนอเนื้อหาความรู้เกี่ยว...

ราคา 180 บาท

  

 

DIYดัดแปลง...
ผู้แต่ง : รจนา เชื้อชม...
หนังสือเล่มนี้ได้นำเสนอวิธีดัดแปลงเสื้อผ...

ราคา 180 บาท

  

 

มือใหม่ตัด...
ผู้แต่ง : รจนา เชื้อชม...
หนังสือเล่มนี้สามารถเรียนรู้พื้นฐานการตั...

ราคา 180 บาท

  

 

เหรียญโปรย...
ผู้แต่ง : วราภรณ์ ประมวลศิลป์...
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงรูปแบบเหรียญแบบแ...

ราคา 180 บาท

  

 

บายศรีพญาน...
ผู้แต่ง : พิชิต อุดมพันธ์...
หนังสือเล่มนี้ได้นำเสนอขั้นตอนการประดิษฐ...

ราคา 180 บาท

  

 

บายศรีพิธี...
ผู้แต่ง : อุมาวดี ทรัพย์สิน...
หนังสือเล่มนี้ได้นำรูปแบบของบายศรีที่ใช้...

ราคา 180 บาท

  

 

เหรียญโปรย...
ผู้แต่ง : พรวิษา ลิ้มอิ่ม...
เป็นหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยวิธีการพับเห...

ราคา 200 บาท

  

 

ศิลปะการจั...
ผู้แต่ง : ธนกฤต แย้มประยูร...
หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมสิ่งที่ได้พบจากปร...

ราคา 160 บาท

  

 

ถักโครเชต์...
ผู้แต่ง : จิฬาพร ยศสาย...
หนังสือเล่มนี้สอนการถักโครเชต์อย่างง่ายเ...

ราคา 180 บาท

  

 

การพับริบบ...
ผู้แต่ง : ศุภลักษณ์ ทับทวี...
หนังสือเล่มนี้ได้นำเสนอรูปแบบการพับริบบิ...

ราคา 160 บาท

  

 

พื้นฐานการ...
ผู้แต่ง : ศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ...
หนังสือเล่มนี้ได้นำเสนอการแกะสลักแตงโมหล...

ราคา 160 บาท