Text member

Go

 

กระเป๋าผ้า...
ผู้แต่ง : กีรติญา สอนเนย, จิราพัทธ์ แก้ว...
ผ้าขาวม้าถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติ...

ราคา 200 บาท

  

 

วาดเส้น วา...
ผู้แต่ง : นพดล เนตรดี
ได้นำเสนอหลักการและแนวคิด ได้แก่ ความรู้...

ราคา 300 บาท

  

 

WATERCOLOU...
ผู้แต่ง : นพดล เนตรดี
เนื้อหาภาคทฤษฏีประกอบการสร้างสรรค์ผลงาน ...

ราคา 400 บาท

  

 

ประติมากรร...
ผู้แต่ง : จงดี จนางคะกาญจน์
ประติมากรรมปูนปั้น มีเอกลักษณ์ขององค์ประ...

ราคา 200 บาท

  

 

ศิลปะการแก...
ผู้แต่ง : ชูศักดิ์ ไทพาณิชย์
แนะนำวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ และขั้นตอนการแกะ...

ราคา 350 บาท

  

 

การออกแบบป...
ผู้แต่ง : ชูศักดิ์ ไทพาณิชย์
นำเสนอกระบวนการออกแบบตัวอักษรที่มีขั้นตอ...

ราคา 300 บาท

  

 

วาดภาพคนเห...
ผู้แต่ง : กำพล วงษ์งามขำ
หนังสือเล่มนี้จะเหมาะกับผู้ที่ผ่านการฝึก...

ราคา 300 บาท

  

 

วาดเส้นภาพ...
ผู้แต่ง : ธานี สังข์เอี้ยว
เป็นการเขียนภาพคนด้วยวิธีการเทคนิคที่ถ่า...

ราคา 150 บาท

  

 

การออกแบบล...
ผู้แต่ง : ชูศักดิ์ ไทพาณิชย์
เป็นการนำเอาธรรมชาติ ความงามของใบไม้ ดอก...

ราคา 300 บาท

  

 

การเขียนภา...
ผู้แต่ง : สุมาลี ทองรุ่งโรจน์
เป็นการสร้างสรรค์ทางความคิดของนักออกแบบ ...

ราคา 315 บาท

  

 

ขอนแก่น แด...
ผู้แต่ง : ณภัทร ทองแย้ม
เป็นการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอัตลั...

ราคา 250 บาท

  

 

ปราสาทผึ้ง...
ผู้แต่ง : ณภัทร ทองแย้ม
เป็นการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอัตลั...

ราคา 250 บาท

  

 

สุโขทัยถิ่...
ผู้แต่ง : ณภัทร ทองแย้ม
เป็นการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอัตลั...

ราคา 250 บาท

  

 

งานกระดาษเ...
ผู้แต่ง : วรณรักษ์ ว่องวิชัย
การนำกระดาษหนังสือเก่าๆ มาสร้างสรรค์งานป...

ราคา 200 บาท

  

 

งานประดิษฐ...
ผู้แต่ง : ปิติยามาศ หลีวัฒนาสิริกุล
เป็นการประดิษฐ์ดอกไม้กระดาษประจำชาติกลุ่...

ราคา 200 บาท