Text member

 

การแกะสลัก...
ผู้แต่ง : อ.บุรินทร์ภัทร ชูวงศ์...
การสลักเสลาลวดลายตัวสัตว์บนก้อนสบู่ เช่น...

ราคา 160 บาท

  

 

กิ๊บติดผมจ...
ผู้แต่ง : วนัสนันท์ หาระสาร...
นำเสนอวิธีการนำผ้าใยบัวมาประดิษฐ์เป็นกิ๊...

ราคา 180 บาท

  

 

กิ๊ฟช็อปคร...
ผู้แต่ง : รจนา เชื้อชม...
หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมไอเดียการตกแต่ง ป...

ราคา 200 บาท

  

 

ขนมจิ๋วจาก...
ผู้แต่ง : อำพรรณ ทะวะบุตร...
อธิบายขั้นตอนการปั้นรูปทรงของขนมต่างๆ กา...

ราคา 160 บาท

  

 

ของขวัญของ...
ผู้แต่ง : ศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ...
นำเสนอรูปแบบการสร้างสรรค์ของขวัญของที่ระ...

ราคา 160 บาท

  

 

ของใช้จากข...
ผู้แต่ง : วิมลมาศ สมัครไร่...
เป็นการสร้างสรรค์ผลงานรีไซเคิลขยะที่นำไป...

ราคา 160 บาท

  

 

ของใช้จากง...
ผู้แต่ง : ทินกร เกลี้ยงไธสง...
รวบรวมงานถักที่เป็นของใช้แบบต่างๆ ที่นิย...

ราคา 160 บาท

  

 

ของใช้จากบ...
ผู้แต่ง : สุชาดา ตรีบุญชัยยศ...
งานถักไหมพรมจากบล็อกไม้ ใช้อุปกรณ์แทนไม้...

ราคา 200 บาท

  

 

ของใช้จากเ...
ผู้แต่ง : เนตรนารี คร้ามมีทรัพย์...
เส้นพลาสติกสานที่เรานำมาใช้สานกระเป๋าหรื...

ราคา 200 บาท

  

 

ของใช้ถักโ...
ผู้แต่ง : ทินกร เกลี้ยงไธสง...
สร้างสรรค์ของใช้ต่างๆด้วยฝีมือการถักของค...

ราคา 160 บาท

  

 

ของใช้เมคร...
ผู้แต่ง : อ.พรหทัย วงษ์ประเสริฐ...
เป็นการสอนมัดเชือกแบบเมคราเม่ เพื่อทำเป็...

ราคา 160 บาท

  

 

ขอนแก่น แด...
ผู้แต่ง : ณภัทร ทองแย้ม...
เป็นการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอัตลั...

ราคา 250 บาท

  

 

คริสตัล...
ผู้แต่ง : น้ำค้าง จินดาศักดิ์...
ขั้นตอนการร้อยคริสตัลเป็นเครื่องประดับ แ...

ราคา 160 บาท

  

 

คริสตัลแขว...
ผู้แต่ง : บุษรัตน์ ตันกิตติกร...
การร้อยคริสตัลเป็นรูปแบบต่างๆ ขนาดเล็ก ส...

ราคา 160 บาท

  

 

งานกระดาษเ...
ผู้แต่ง : วรณรักษ์ ว่องวิชัย...
การนำกระดาษหนังสือเก่าๆ มาสร้างสรรค์งานป...

ราคา 200 บาท